Exempel på pågående projekt

Pågående projekt inom Digital Humanvetenskap

Enkäten gav många, spännande exempel på projekt med anknytning till Digital Humaniora. Flera av projekten fokuserar på metoden – det digitala verktyget, och faller inte riktigt inom ramen för området så som den definierats i arbetsgruppen. Här redovisas ett urval av projekten och andra aktiviteter inom definitionen av Digital Humanvetenskap.

 • Competition Law on the Internet including: Big Data, Open Data, Privacy Regulations, Intellectual Property and Competition Law, Konkurrensverket
 • Universitet utan forskningsminne Research Data Management vid svenska universitet i en digitaliserad värld
 • EREAD (Evolution of Reading in the Age of Digitisation),
 • Digital (nöjes)läsning, dess villkor, särart och förutsättningar. Inom detta område fokuserar jag och mina medarbetare främst på: mobil läsning; teknologiernas inverkan på val av läsmiljö; digitala tidskrifter och de läsprocesser de bjuder till.
 • ‘Digital hälsa’ – Syftet med det här projektet är därför att undersöka hur diskurser kring digital hälsa, och de teknologier som de aktualiserar, främjar, konstruerar och formar människors kroppar, hälsa och upplevelser av välbefinnande i vardagen.
 • Professional Communication and Digital Media- Projektet undersöker det komplexa arbetslivets kommunikation, och hur det hänger ihop med ledarskap.
 • Studier av samband mellan juridik och informationsteknik, d vs analys av regler för digitala miljöer och studier av metoder för systemutveckling och systemförvaltning. IT som styrinstrument, regleringsbehov, förändringar av juridiska arbetsmetoder och samhälleliga konsekvenser är centrala frågor.
 • Predictive modeling in a Legal Context and examining whether the European legal framework of data privacy adequately addresses the legal harms resulting from predictive modeling.
 • Swe-Clarin Är ett infrastrukturprojekt som syftar till att utveckla och tillgängliggöra språkteknologi för den ökande andel av forskningen i humaniora och samhällsvetenskap som utnyttjar naturligt språk som primärdata.
 • Data Beyound Death This design based research study aimed to answer the research question: what are the implications of digital immortality in bereavement?
 • Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution – The project seeks to study new emerging streaming cultures in general, and Spotify as a music aggregation service in particular with a specific focus regarding the impact, challenges and consequences of streaming heritage for memory institutions.
 • The Production of Political Ideas in Digitally Networked Movements
 • This project addresses a pivotal condition of democratic society: the capacity to generate and organise public ideas.
 • Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity – Det övergripande syftet är att utforska vad det innebär att vara människa i den digitala åldern. Vi studerar uttryck för hur döden har återkommit i vardagen; på digitala minneslundar, i online-gemenskaper för sorg och minnesarbete, i cancerbloggar, på självmords-sajter och genom digitala testamenten.
 • PLACES – Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces – This project is about the study of the transformations that technology introduces into the school practices.
 • Universitetslärare blir publika Kraven på bla universitetslärare att bli filmade, inspelade dokumenterade och publika via öppna kurser och diverse siter ökar tack vare digitaliseringen vilket de vill eller inte. Vad innebär detta för identiteten som lärare?
 • RATS teater – Forskning kring humanvetenskapliga aspekter på digital artefakter, IT och lärande, samt digital existens.
 • I Media archaeology of home computing kartlägger och experimenterar vi med både historisk och nutida användning av hemdatorer (och deras specifika tekniska kapaciteter). Nyckelbegrepp i projektet är: arkivering, retrocomputing, t(h)inkering och konstnärliga praktiker.
 • I projektet Coactive media technologies vill vi utforska smarta teknologier utifrån ett humanistiskt MDIperspektiv. Nyckeltermer utgörs av användarerfarenheter, interaktionskritik, diskursanalys, transdisciplinäritet, och mediegenealogier.
 • The research network ‘Sharing the City’ will investigate sharing economies and other urban practices of sharing in different European smart cities, such as Hamburg and Stockholm.
 • We have several projects in the pipeline at eGovlab, that focus on CoCreation and Open Innovation within the Public Sphere. In particular the lab’s activities focus on the societal impact of technology innovation ranging from crowdsourced platforms to digital identity, from integration & employment of skilled migrants to policy modelling and simulation of big open linked data (drawn from social media).
 • Politik i sociala media. Utforskade hur politiska grupperingar kan formas av och utformas i sociala media, med betoning på makt och maktförskjutningar.
 • Media Access Initiative, Office of Strategic Partnerships, SU cooperation with digital service providers and industries in the Stockholm region, such as digital distribution networks, visual effects companies, app developers, and others.
 • Forskning kring social interaktion mellan mänskliga och artificiella agenter, samt vilken typ av “agens” man kan tillskriva dessa artificiella agenter.
 • Hur nya kommunikationsformer (digitala) påverkar vetenskaplig kommunikation och forskaridentiteten.
 • Social interaktion i och kring datorspelande identitet på individ och gruppnivå samt hur trovärdig social samspel mellan datorkaraktärer och mänskliga spelare kan uppstå / möjliggöras.
 • Forskningsnätverket DIGMEX organiserar öppna föreläsningar, seminarier, etikworkshops, och internationella konferenser:

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden