Kommentarer profilseminarium

Sammanfattning av inkomna svar från profilseminarium november 2016

Anser du att DHV är något som SU bör satsa på?

Definition & Inriktning

 • Mindre intresserad av metodutveckling utan mer intresserad av mediers påverkan för människan. Dvs. mediers agens och växelspel tillsammans med människans agens.
 • Mycket viktigt att samhällsvetenskap får plats.
 • Satsningen bör göras på att utnyttja de möjligheter och digitala redskap erbjuder för att besvara olika forskningsfrågor, t.ex. via GIS-teknologi och avancerad statistiska analyser av stora databaser/datamängder.
 • En vetenskaplig institution som går och studerar på djupet studier inom digitala arenan som växer lavinartat och där behöver vi svar på frågor så som etiska perspektiv och frågor.
 • Nej, det är digitala mediastudier ni tänker på. Det finns redan och behöver inte specifikt stöd utan är ett eget forskningsområde.
 • Definitionen ganska bra och ni är något på spåret.
 • Bygg gärna broar mellan ”gamla” DH och det nya DHV. Positivt inställd till definitionen, tror det är nödvändigt att vidga området från digitala verktyg och metoder. Samtidigt som det fortfarande är under stark utveckling så skulle det vara konstigt att inte var med där.

Samverkan & tvärvetenskap

 • För att samla forskare inom hum/sam med fokus på olika digitala miljöer
 • Nordisk nod för tvärvetenskaplig diskussion, utbyte och forskning
 • Koppla DHV till SU:s andra samarbeten, t.ex. med Stockholm läns landsting
 • Ett område med potential för samarbeten mellan institutioner och forskare. Vi borde korsa gränserna och arbeta tillsammans inom DHV.

Arbetar du eller någon annan forskare vid din institution med något som skulle kunna hänföras till DHV? – Om så är fallet, beskriv denna forskning i korta ordalag här:

 • Digital antropologi, undersöker digitala och mobila medier i olika sociala och kulturella kontexter världen runt.
 • Närvaro, konkret och som upplevelse inom det konstnärliga området.
 • Mediastudier och digitala mediastudier.
 • Stödgrupper och forum för specifika diagnoser, onlinemobbning, separatistiska instagramkonton, datorspelande som social och situerad praktik, spel som kulturarv-bevarande och tillgängliggörande, representationer av barn i datorspel.
 • Livskvalité och existentiella aspekter, som ett sätt att göra det möjligt för människor att delta kring frågor de är bekymrade/oroade över.
 • Universitetslärares upplevelser av att bli publika/offentliga pga. krav på aktivitet i sociala medier, lärplattformar, öppna kurser etc. Krav i arbetslivet att bli en publik person, förändrad identitet.
 • Vi arbetar med mer gammaldags forskning och använder digitala metoder i arkeologi. Men det finns projekt i Sverige som studerar arkeologi och digitala samhällen men SU har inte varit med (men Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå är).
 • Nej, men vill utveckla det spåret i min forskning. Intresserad av tillämpad forskning.
 • Inte just nu men jag kan mycket väl komma att göra det framöver. Jag använder dock digitala metoder (främst GIS) för att besvara forskningsfrågor.
 • Digitala spel och lärande, hur spel kan användas inom utbildning. Även samarbete inom en europeisk organisation – Games for Change. Finns möjligheter för samarbete kring digitala medier och dess påverkan på samhället i ett mer humanitärt sätt.
 • Identitetsforskning i digitala och sociala medier. Studerar människor i bl.a. grupper på Facebook och andra sociala medier. Etiska frågor är de svåraste utmaningarna som jag råkat ut för hittills. Även frågor om digital etnografi, netnografi.
 • Är intresserad av visuella uttryck som en digital verklighet för med sig, t.ex. kartor, visualiseringar, tekniska bilder som möjliggörs av ny teknik. Vad gör det med vårt visuella landskap? Med vårt tänkande och lärande? Aktörer som använder visualiseringar, t.ex. för att övertyga. Intresserad av den tekniska bilden, bilder som hamnar definitionsmässigt mellan bild och text.

Anser du att någon central infrastruktur saknas för att DHV-relaterad forsning skall kunna utvecklas? – Om ja, vilken typ av infrastruktur?

”Organisation”

 • Center
 • Nod i ett nätverk, del av nordiskt nätverk för forskning, resurser, forskningsfinansiering, samverkan, kurs/programutveckling
 • Digitalt centrum
 • Kompetenscentrum
 • Forskningsgrupper, forskarskola
 • Saknas en gemensam plats/nätverk som skulle bemöta olika frågor som berör digital forskning, digitala frågor, digital utveckling inom human/samhällsfrågor.
 • Knyta kontakter med andra institutioner, tex. DSV. Bra att initiera gemensamma och tvärvetenskapliga forskningsansökningar.

Resurser

 • Kunskap, lagring och verktyg för datainsamling och bearbetning
 • Kunskap och resurser kring metodologi och etik i relation till digitala metoder.
 • Datorspelsbibliotek
 • Behövs långsiktigt planering och inte bara projekt.
 • Ett par GIS-experter för experthjälp.
 • Forskare från humanvetenskapliga området bör få använda konsultation från matematiska institutionen på samma sätt som forskare från naturvetenskapliga området får.
 • Infrastrukturer och verktyg en viktig förutsättning för detta.
 • Kunskap och digitala färdigheter.
 • Digitalt stöd och digitala verktyg som är viktiga för att utveckla ämnena. Det finns inget sådant stöd på SU och vi skulle behöva det. DHV är någonting annat som kan vara av intresse för många, men löser inte de problem som humanister träffar på i sin forskning.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden